Många undrar vad som krävs för att få prövningstillstånd till kammarrätten.

Försäkringskassans beslut överklagas hos förvaltningsrätt (113 kap. 10 § SFB). Förvaltningsrättens avgörande överklagas i sin tur hos kammarrätt och kammarrättens avgörande hos Regeringsrätten (33 § FPL).

En förutsättning för att ett överklagande ska prövas av en kammarrätt är att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten ska meddela prövningstillstånd

a) om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas i högre rätt (prejudikatdispens),

b) om det finns anledning till ändring av förvaltningsrättens dom (ändringsdispens) eller

c) om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär
dispens).

Det vanligaste skälet är b). När man ansöker om prövningstillstånd gäller det alltså att så noga och precist som möjligt beskriva anledningen till att förvaltningsrätens dom bör ändras. Trots att det ska räcka med att anledning finns att ändra förvaltningsrättens dom är det ganska svårt att tillstånd.

Visningar: 3253

Gör ett inlägg på det här

Inlägg i den här diskussionen

 

Tack för informationen, kan vara bra att spara.

Att betänka är att Försäkringskassan - Förvaltningsdomstolar är statliga inrättningar och har samma mål och det är att ta ifrån den enskilde dennes rättigheter med alla till buds stående medel.

ok juristen ! men hur gör man då om man skickar in papper som man själv tycker borde räcka och ändå inte får prövningstillstånd ?  ska jag skita i det och istället söka hel sjukersättning på nytt, och isåfall om avslag från FK igen, kan man då överklaga till förvaltningsrätten en gång till !?? jag undrar verkligen och hoppas du kan svara för jag måste in med ansökan om prövningstillstånd och har bara en månad kvar på mig nu ! mvh. KBJ.

Du ska överklaga om du har möjlighet.Försäkringskassan kan du bearbeta ändå s.a.s.

Vad som är viktigt vid överklagan och begäran om prövningstillstånd, är om Förvaltningsrätten inte har beaktat handlingar som är inlämnade.

I utfärdad Dom, så framkommer Förvaltningsrättens synpunkter och vad dessa har byggt sitt beslut på.

Från utfärdad Dom och inlämnade handlingar så framkommer det om något inte är beaktat och som är viktigt och avgörande för dig.

Överklaga och sök prövningstillstånd klart och tydligt samt kortfattat på just det som du anser är felaktigt eller förbisett.

Sist men inte minst, är studera handlingar som du har fått via Förvaltningsrätten som Försäkringskassan har lämnat in.

Saknas det något?

Processjuridiska undanhåller gärna handlingar samt förvränger dessa.

Studera noga och läs allt i datumordning. Lägg undan allt och ta en promenad och vila ut. Dagen efter så tittar du genom allt och beaktar datum och vad som står i dokument för det är oftast dagen efter och när man har varit ifrån alla papper som man hittar olika avvikelser m.m.

Hittar du avvikelser så borde du låta någon jurist titta på handlingarna och råda dig. Man kan ansöka om uppskov för inlämnandet av ansökan om prövningstillstånd. Uppskov brukar medges om man har skäl till det.KBJ sa:

ok juristen ! men hur gör man då om man skickar in papper som man själv tycker borde räcka och ändå inte får prövningstillstånd ?  ska jag skita i det och istället söka hel sjukersättning på nytt, och isåfall om avslag från FK igen, kan man då överklaga till förvaltningsrätten en gång till !?? jag undrar verkligen och hoppas du kan svara för jag måste in med ansökan om prövningstillstånd och har bara en månad kvar på mig nu ! mvh. KBJ.

Du har blivit blåst och bland annat på tiden.

Alla handlingar som Försäkringskassan skickar till Förvaltningsrätten ska kopieras av Förvaltningsrätten med registrerat datum och sändas till dig eller ditt ombud om du har en sådan och har uppgett att du har ett ombud.

Vice versa för handlingar som du eller ditt ombud skickar till Förvaltningsdomstol ska kopieras med registrerat datum och sändas till Försäkringskassan.

Jag har aldrig betalt ett öre till någon Förvaltningsdomstol eller till Försäkringskassan vid insändande av handlingar och bevis.

Är det något nytt?

Har du kvittot kvar från erlagt 700 kr?arja sa:

Vad då att studera handlingar som FK skickat till Förvaltningsrätten. Mina handlingar skickade Förvaltningsrätten till FK och FK vägrade ge mig de . Till slut fick jag de och betalade ca 700 kr  för kopierna....då var det för sent att studera de

ok, tack orven ! ska göra det.

Jag fick meddelande om prövningstillstånd i går, så helt omöjligt är det inte.

Men man måste precis som du skriver här, vara noggrann och kortfattad. Lägg inte in några känslor eller egna aspekter för det bryr de sig inte om.

Men jag börjar nu undra lite över det som skrivs här. När jag fick avslag av förvaltningsrätten, så fick jag bara ett brev där de förklarade sitt beslut. Jag fick inga andra handlingar, så jag har ingen aning om vilka handlingar som FK har överlämnat till förvaltningsrätten tidigare. De skriver heller inte vilka handlingar de har som underlag för sitt beslut. Detta innebär ju att nu, när jag går vidare i kammarrätten, inte har en aning om vad FK och förvaltningsrätten har använt som underlag. Lite skrämmande nu när jag läser här att jag borde ha fått dessa handlingar också. Däremot har jag själv kopierat allt jag sänt till FK och förvaltningsrätten. Men jag har ju inga bevis på att de har läst dessa. Dessutom har jag ju ingen aning om vilka av alla dessa handlingar de använt som beslutsunderlag.

Hur gör man nu?

Kan man begära ut information från FK om vilka handlingar de sänt till förvaltningsrätten?

Kan man i efterhand begära ut detsamma från förvaltningsrätten?

Jag blir lite nervös nu eftersom jag funderar på att begära muntlig förhandling i kammarrätten. Jag har hört att man kan göra detta och att det är lite lättare så, för mig som privatperson. Tyvärr finns det ingen ekonomisk möjlighet för mig att anlita jurist (liksom för de flesta andra) så man får klara sig på egen hand. Men jag känner att om det är så att jag borde ha fått veta vilka handlingar som skickats mellan FK och förvaltningsrätten, kanske jag bör se till att få reda på detta innan jag ska upp i kammarrätten. 

Vet du något om hur man går till väga för att få reda på detta?

 

Ett litet tillägg....

Min handläggare på FK har bett mig kontakta henne när jag hör något från kammarrätten, eftersom FK inte får mer information i mitt ärende  från domstolarna när det väl gått så långt. Är hon snurrigt på det, eller har jag missuppfattat något  så fullständigt. Jag tyckte det var konstigt när hon begärde att jag skulle ringa henne om det för jag tycker att all information från domstolarna borde väl gå till FK också. Är det hon eller jag som är ute och cyklar?

Åter igen.

När stridigheterna börjar i form av att Förvaltningsdomstol ska avgöra, så skickar FK in handlingarna till FD.

Första gången så ska den som är sjuk (X) lämna in handlingarna till FK vilket jag personligen anser helt vansinnigt då det är motparten i trätan som kan sålla och fuska.

X ska nu från FD få kopior på det som FK har skickat för att bl.a. att X ska kunna följa upp det som är inlämnat till Domstol. Domstol lämnar även ett nummer för målet som tillsänds X.

Om nu X ser att FK inte har sänt in alla papper och undanhåller ex. insända protester i form av brev, intyg eller liknande så kan den sjuke komplettera detta i form av att kopiera sin handling och sända denna direkt till Domstol. Till Domstol uppges nummer för mål samt att man vill komplettera med saknat dokument. I samband med insänt begär man att FD återsänder ett kvitto på mottaget vilket är deras skyldighet vid begäran.

 FD registrerar X:s insända handling och skickar begärt kvitto till X. Det som X har kompletterat med sänds i kopierat och med registreringsdatum till FK för att dessa ska vara upplysta och har möjligheten att bemöta eller komplettera inlämnat av X.

Likaså är det på den andra vägen, att FD måste delge inlämnat från FK till X i form av kopior som har registrerats av FD.

I första skedet så är det så att X måste uppge vem som företräder denne eller om denne företräder sig själv. Det är till den som X uppger som FD skickar handlingar för delgivande om inlämnat.

Då det förekommer, att FK:s Processjuridiska undanhåller handlingar så är det väldigt noga att X går igenom allt som FD skickar i ärendet. Processjuridiska skriver oftast annat eller förvränger handlingar genom att ta några rader ur en handling och om dessa rader så framlägger dessa medvetet något som får ärendet att bli felaktigt belyst.

Har läst här i forumet om personer som inte har fått handlingar från FD. Är det så, så är detta ett grovt utfört fel, eller att FD inte har fått sig tillsänt vem som företräder eller till vem som handlingarna ska sändas till. Även att Dom / beslut  har kommit till FK och inte till motpart är väldigt konstigt samt att vederbörande har fått betala på FK för att ta del av Dom / beslut som gjorde att denne inte kunde överklaga i tid.

Verkligen konstigt för Domstolen skickar först ut Dom och ett kvitto, som man ska skriva under samt datum. Om inte vederbörande kvitterar inom några veckor, så går det ut ytterligare en påminnelse om att man måste kvittera och sända in handlingen. Överklagningstiden räknas från det att man har mottagit och undertecknat utsänt kvitto.

Om man inte har flyttat eller om nu inte FK har skrivit sig som förmyndare över X, så ska handlingar komma vederbörande tillhanda.

Man kan begära in samtliga handlingar från FD om man misstänker att fel har begåtts och begär man handlingar från Domstol så ska man (måste) begära dagboken och i denna så återfinns datum för insändande m.m.

Ska man överklaga ex. FD:s Dom eller beslut så måste man ha reda på vad som är inlämnat till Domstol från sig själv och FK. Har man ingen koll så är det svårt att överklaga för man måste veta vad som är förbisett och att dessa handlingar finns hos FD. Nu är det så att man inte kan lita på statens Förvaltningsdomstolar vilket jag är ett levande bevis på. Personer på dessa enheter följer inte alltid lagen eller är opartiska som en Domstol ska vara.

E-post till Domstol. E-post kan skickas om man i första skedet har överlämnat sina handlingar till FK och skrivit under. Är första inlagan insänd till Domstol och X har fått nummer på mål, så kan man skanna handlingar och skicka till Domstol utan underskrift och därmed spara tid som är bl.a. postgång.

Tack för ett uttömmande svar.

Eftersom jag vare sig fått kopior eller andra handlingar från varken FK eller FD tänker jag omedelbart begära ut min akt från FK och all korrespondans dvs en dagbok från FD.

Det trista är att de kan göra såhär just för att det är en "vanlig okunnig" de har med att göra. Vi är ju inte alla insatta i hur det SKA gå till utan tror att myndigheter automatiskt gör rätt. Nu är jag inte så naiv längre utan har fått lära mig den hårda vägen att det går defininitivt inte att lita på statliga inrättningar. Så många fel som de gjort bara mot mig, en av så många försäkringstagare. Hade jag skött mitt eget jobb så illa hade jag åkt ut med huvudet före för länge sedan.

Tack återigen för hjälpen.

 

Inte bara dagboken utan allt som FK har sänt in i ditt ärende till Domstol för det är du berättigad till då inga handlingar har kommit dig tillhanda.

I regel finns din journal med som FK för. Finns inte journalen med eller bara ett par sidor, så begär ut hela journalen från FK.carina sa:

Tack för ett uttömmande svar.

Eftersom jag vare sig fått kopior eller andra handlingar från varken FK eller FD tänker jag omedelbart begära ut min akt från FK och all korrespondans dvs en dagbok från FD.

Det trista är att de kan göra såhär just för att det är en "vanlig okunnig" de har med att göra. Vi är ju inte alla insatta i hur det SKA gå till utan tror att myndigheter automatiskt gör rätt. Nu är jag inte så naiv längre utan har fått lära mig den hårda vägen att det går defininitivt inte att lita på statliga inrättningar. Så många fel som de gjort bara mot mig, en av så många försäkringstagare. Hade jag skött mitt eget jobb så illa hade jag åkt ut med huvudet före för länge sedan.

Tack återigen för hjälpen.

 

 Du behöver inte skicka in allt som finns i utredningen som finns om dig till rätten utan DU väljer själv vad du anser stödjer din sak i ärendet !

Svara på diskussionen

RSS

Ny här?

Välkommen!!

Vad är RESURS?

Vad kan jag hjälpa till med?

Kan jag få hjälp?
Vad gäller på forumet (Netiketten)?

Månadens diskussioner

Vill du ha hjälp att hitta eller vill hjälpa till? Gå hit

Hur hittar jag en grupp för mig?

Hur når jag moderatorn?
Maila till moderator @resurs.be

Från pressen och önskar kontakt med RESURS?
Maila till presskontakt @resurs.be

Presskontakten på Resurs hjälper regelbundet journalister att hitta drabbade m.fl. för tv, radio och tidningsintervjuer mmI akuta ärenden smsa 070-4961972

© 2016   Created by Resurs.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor