Här är en intressant dom som tar upp sjukersättning och stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan.

DOM
2011-06-15
Meddelad i Jönköping
Mål nr 3684-10
Dok.Id 105617
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2203
550 02 Jönköping
Slottsgatan 5 036-15 65 00 (vx) 036-16 19 68 måndag – fredag
E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 08:00-16:00
www.kammarrattenijonkoping.domstol.se
KLAGANDE
Försäkringskassan
Processjuridiska enheten/Stockholm
103 51 Stockholm
MOTPART
XX,
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 9 december 2010 i
mål nr 8284-10, se bilaga A
SAKEN
Sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL)
_________________________
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten avslår överklagandet.
_________________________
KAMMARRÄTTEN
I JÖNKÖPING
DOM Sida 2
Avdelning 2 Mål nr 3684-10
YRKANDEN M.M.
Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom
och fastställer Försäkringskassans beslut. Till stöd för sin talan anför
Försäkringskassan bl.a. följande. Försäkringskassan anser att den
medicinska utredningen i målet inte visar att XX har en så omfattande
funktionsnedsättning att hinder föreligger i varje form av arbete. Det är inte
styrkt att han har kognitiva svårigheter av sådan art och omfattning att de
utgör hinder i lämpligt arbete. Tre månaders deltagande i
arbetslivsintroduktion och resultatet av denna kan inte heller bedömas visa
att alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda. Han har därmed inte rätt till
sjukersättning.
XX motsätter sig bifall till överklagandet och vidhåller det han anfört i
underinstanserna.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att XXs
arbetsförmåga fr.o.m. april 2010 varit nedsatt med tre fjärdedelar. Att
arbetsförmågan varit nedsatt i sådan omfattning fr.o.m. nämnda tidpunkt
är dock inte tillräckligt för rätt till sjukersättning. Nedsättningen ska
dessutom ha en varaktighet av viss omfattning och inte kunna förbättras
med rehabiliteringsåtgärder.
Som framgår av förvaltningsrättens dom finns de relevanta föreskrifterna
i 7 kap. 1 § AFL i dess lydelse enligt SFS 2008:480. För rätt till
ersättning krävs därvid enligt paragrafen att arbetsförmågan kan anses
vara stadigvarande nedsatt och att medicinsk behandling eller
rehabilitering eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna
leda till att någon arbetsförmåga återfås.
KAMMARRÄTTEN
I JÖNKÖPING
DOM Sida 3
Avdelning 2 Mål nr 3684-10
Den i stycket ovan nämnda paragrafen fick sin ordalydelse genom en
reform år 2008. I förarbetena angavs att förändringarna innebar en
skärpning av kraven för att få sjukersättning (se bl.a. författningskommentaren
till paragrafen, prop. 2007/08:136 s. 103). Beträffande hur
bl.a. begreppet stadigvarande bör tolkas i sammanhanget uttalades i
förarbetena bl.a. följande. Sjukersättning ska i fortsättningen endast
komma ifråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande
nedsatt. Det måste således röra sig om kroniska sjukdomar och
irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad
rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon
arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns inte kan förbättras.
Det är givetvis inte uteslutet att det i framtiden kan finnas behandlingsmetoder
eller arbetshjälpmedel som gör att arbetsförmågan då kan
återvinnas. De bestämmelser som redan finns om rehabilitering av den
som uppbär sjukersättning kan då bli tillämpliga (se a. prop. s. 88 och
bet. 2007/08:SfU12 s. 23).
Kammarrätten gör följande bedömning.
Av paragrafens ordalydelse följer att bedömningen av arbetsförmågan
ska göras i två moment. Det första rör frågan om arbetsförmågan kan
anses vara stadigvarande nedsatt och det andra om någon arbetsförmåga
kan bedömas återfås genom medicinsk behandling eller rehabilitering.
När det gäller frågan om XXs arbetsförmåga kan anses vara
stadigvarande nedsatt, är Hans Bergmans utlåtande den 15 december
2009 av betydelse. I utlåtandet har Hans Bergman uttalat sig om varaktigheten
av nedsättningen av XXs arbetsförmåga. Hans Bergman har
långvarig kännedom om XXs förhållanden som dennes behandlande
läkare. I utlåtandet uttryckte han bl.a. att arbetsförmågan var varaktigt
nedsatt, att någon förbättring inte var att vänta inom överskådlig tid och
att nedsättningen måste betraktas som permanent. Försäkringskassans
KAMMARRÄTTEN
I JÖNKÖPING
DOM Sida 4
Avdelning 2 Mål nr 3684-10
försäkringsmedicinska rådgivare har i sitt yttrande den 26 mars 2010 inte
uttalat sig i frågan om nedsättningen är stadigvarande eller ej. Någon
medicinsk utredning i övrigt som talar mot Hans Bergmans bedömning
finns inte i målet. Enligt kammarrättens mening kan XXs arbetsförmåga
mot denna bakgrund anses vara stadigvarande nedsatt.
Som framgår av den aktuella regleringen är det inte tillräckligt för rätt till
sjukersättning, att arbetsförmågan anses vara stadigvarande nedsatt.
Enligt paragrafen ska dessutom medicinsk behandling eller rehabilitering
inte bedömas kunna leda till att någon arbetsförmåga återfås. Med tanke
på de svårigheter som i allmänhet finns att bevisa att ett förhållande inte
föreligger, bör emellertid några större krav inte ställas på den utredning
som den enskilde åberopar i detta hänseende. Ett betydande ansvar får i
denna del i stället anses åvila Försäkringskassan. Hans Bergmans ovan
berörda utlåtande och Arbetsförmedlingens dokumentation efter
deltagande i arbetslivsintroduktion den 1 april–30 juni 2010 talar därvid i
tillräcklig grad för att XXs arbetsförmåga inte kan återfås genom
medicinsk behandling eller rehabilitering. Försäkringskassans allmänt
hållna påstående om att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda
kan inte anses vederlägga detta. Kammarrätten bedömer således att
utredningen i målet ger vid handen att medicinsk behandling eller
rehabilitering inte bedöms kunna leda till att XX återfår någon
arbetsförmåga. Förvaltningsrätten har således haft fog för sitt beslut att
förklara XX berättigad till tre fjärdedels sjukersättning fr.o.m. april 2010.
Försäkringskassans överklagande ska därför avslås.

Visningar: 2394

Gör ett inlägg på det här

Inlägg i den här diskussionen

En mycket bra dom då den lägger stort ansvar på Försäkringskassan att prestera bättre än det "allmännt hållna påstående om att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda". Ett inte allt för ovanligt påstående i många beslut.

Det är så skönt att se att våra domstolar ofta gör ett mycket bra jobb åt oss :)

Tack Elisa!

Tack för att du lägger upp relevanta dommar Elisa. Kan vara bra att slå fk i huvudet med när man tillslut hamnat i Förvaltningsrätten - vilket man lär göra!
//Johan

Jag är enormt tacksam för alla domar som läggs upp här på RESURS.

Jag samlar dem i en mapp ifall jag behöver stöd i ev framtida överklagande.

Kolla dom här också http://mecfs.wikkii.com/wiki/Category:Verdicts om det är någon du kan ha användning av.

Jag har själv några nya jag kan lägga ut snart, ska bara gi igenom dom först för att se vad man kan hänvisa till. Mest rörande ME men vissa principer i bedömning kan användas av de flesta.

Den där meningen - "Försäkringskassans allmänt hållna påstående om att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda kan inte anses vederlägga detta" - den är för grymt underbar! Ungefär som att säga "Snacka inte så mycket dynga, kom med något bättre, eller håll snattran!" :)   

Håller med!! Underbart att fk avkrävs substans i sitt arroganta dravel ...
//Johan

Man kan hänvisa till domarna vid en omprövning också och kanske förhindra att det går så långt som till förvaltningsrätten. Jag kan inte låta bli att delge domar som jag tycket är bra  och som kanske kan hjälpa någon att få rätt.

Kanske sa Bill, troligen inte sa Bull ;) Men försöka ska man alltid göra! Om inte för annat så kanske FK snart fattar att de jobbar i motvind, d.v.s. domstolarna står ofta på vår sida.

Det är klart att du ska delge domar som är bra! Målet är ju t.o.m. avidentifierat. 

Hur är det, har du domen i sin helhet på pdf?

Ja, här är den:

Bilagor:

Tack för det!

Bara 5 sidor? När jag ringde KR sa dom att den var på 14 sidor och då ville dom ha typ 60 spänn för att lämna ut domen. Under 10 sidor är ju alltid gratis.

KR hade troligen även FR dom ingående i domen.

Jag kan tillägga att denna dom har vunnit laga kraft då FK aldrig överklagade till HFD. Vilket i sig kan bero på att FK inte vill ha vägledande prejudicerande domar, en kanske inte allt för långsökt spekulation av mig.

Jag vet att min fråga varit på tapeten tidigare:

I vilken domstol är domar prejudicerande? Är det enbart i högsta Förvaltningsdomstolen?

Intressant tanke du har att FK inte vill ha prejudicerande domar. Skulle detta då innebära att de domar som är till sjuka personers fördel i lägre instanser inte har någon relevans t ex vid första överklagandet som går till FK och ev nästa instans (som väl är Förvaltningsdomstolen)?

 

 

Svara på diskussionen

RSS

Ny här?

Välkommen!!

Vad är RESURS?

Vad kan jag hjälpa till med?

Kan jag få hjälp?
Vad gäller på forumet (Netiketten)?

Månadens diskussioner

Vill du ha hjälp att hitta eller vill hjälpa till? Gå hit

Hur hittar jag en grupp för mig?

Hur når jag moderatorn?
Maila till moderator @resurs.be

Från pressen och önskar kontakt med RESURS?
Maila till presskontakt @resurs.be

Presskontakten på Resurs hjälper regelbundet journalister att hitta drabbade m.fl. för tv, radio och tidningsintervjuer mmI akuta ärenden smsa 070-4961972

© 2016   Created by Resurs.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor